Werkende werf

Reglement van de Stichting Museumwerf Vreeswijk. Vastgestelde versie.Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Museumwerf Vreeswijk op 1 maart 2004.Op de Stichting Museumwerf Vreeswijk (SMV) zijn de "Algemene Veiligheids- en Gedragsregels op Scheepswerven" van de VNSI van toepassing. Deze regels bevatten bepalingen omtrent:

1. Algemene regels, Arbo-Wet, de werkplek e.d.
2. Persoonlijke beschermingsmiddelen.
3. Werken aan boord van schepen.
4. Werken in besloten ruimten.
5. Werken op hoogte.
6. Hijskranen.
7. Hijsgereedschap.
8. Gas en zuurstof.
9. Elektrisch lassen.
10. Transportwerktuigen.
11. Verf en verfproducten.
12. Elektrische apparatuur.
13. Asbest.
14. Hoge druk waterwassen en (grit)stralen.
15. Milieu.

Deze "Algemene Veiligheidsvoorwaarden en Gedragsregels op Scheepswerven" zijn opgenomen in de uitgave van de VNSI van juni 2001 en zijn als bijlage bijgevoegd.

In aanvulling daarop gelden de volgende regels:

16. Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

"SMV": de Stichting Museumwerf Vreeswijk, gevestigd alsmede kantoorhoudende te (3433 ZS) Nieuwegein, aan het adres Wierselaan 113.
"museumwerf": het terrein alsmede de kades en de insteekhaven van de SMV aan de Wierselaan 113.
"Havens/Kades": een haven/kade waarover de SMV het feitelijke ligplaatsenbeheer uitoefent, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende te Nieuwegein gelegen kade/havens: de Prins Hendrikkade en de bij het terrein van de SMV gelegen kades en insteekhaven.
"Ligplaats": een ligplaats in een haven/aan de kade.
"Ligger": zowel een Huurder, een Passant alsmede de Eigenaar, de huurder of de gebruiker van een Schip alsmede elke andere persoon die anderszins feitelijke macht uitoefent over een Schip.
"Schip": een schip in de zin van artikel 8:1 van het Burgerlijk Wetboek, waarvoor de Ligger op grond van een Ligcontract SMV of een Passantencontract SMV een Ligplaats in de Haven/aan de Kade is toegewezen of dat zich feitelijk door toedoen van de Ligger in de haven/aan de Kade bevindt.
"Reglement van de Stichting Museumwerf Vreeswijk": de door de SMV voor één of meer havens/kades opgestelde regels van veiligheid, huishouding, gedrag of orde.
"Tarief": het door de SMV opgestelde overzicht dienende ter bepaling van de door de SMV bedongen financiële tegenprestatie voor de door de SMV opgeleverde goederen en diensten, waaronder maar niet beperkt tot, het (verlenen van toestemming tot het) met een Schip innemen van een Ligplaats.

17. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "door de SMV" worden daaronder mede verstaan mededelingen en besluiten van door de SMV aangewezen personen of commissies.

18. Dit reglement is van toepassing op iedere haven/kade.

19. Vóór het betreden van de museumwerf meldt eenieder zich bij de werfbaas of zijn medewerkers. Kinderen onder 16 jaren worden niet zonder begeleiding van een volwassene toegelaten. Het verblijf op de museumwerf geschiedt op eigen risico.

20. De ligger dient het schip op correcte wijze af te meren op de door de museumwerf toegewezen ligplaats.

21. Ieder schip dient over een eigen loopplank te beschikken.

22. De ligger is gehouden om het schip netjes en opgeruimd te houden als mede onderhoud te plegen, zodanig dat het schip een uitstraling heeft als lag het schip op het punt van vertrek. Bij een schip in restauratie zal de ligger proberen deze uitstraling zo dicht als mogelijk te benaderen.

23. De ligger is gehouden mee te werken aan het netjes en opgeruimd houden van de voorzieningen waarvan de ligger in het kader van het verblijf van het schip op de museumwerf gebruik mag maken, waaronder, maar niet beperkt tot: de kades, (incl. toegang) steigers, paden, het werfterrein, de sanitaire voorzieningen en de wasruimten.

24. De ligger is gehouden om gereedschap en andere bedrijfsmiddelen, eigen of gehuurd, na gebruik achter slot en grendel op te bergen.

25. De ligger is gehouden, om bij het uitvoeren van werkzaamheden, zich te houden aan de bedrijfstijden van de werf te weten: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 13.00 uur. Werken op zondagen is niet toegestaan.

26. Het is de ligger niet toegestaan:
1. De rust en goede orde te (doen) verstoren.
2. Onredelijke geluidshinder te (doen) veroorzaken.
3. Geluidshinder veroorzakende werkzaamheden (o.m. met elektrisch gereedschap of luchtgereedschap) uit te (doen) voeren op andere plaatsen dan welke daarvoor door de museumwerf zijn aangewezen.
4. Geluidshinder veroorzakende werkzaamheden (o.m. met aggregaten, elektrisch gereedschap of luchtgereedschap ) uit te (doen) voeren op maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 09.00 uur, op zaterdag vanaf 13.00 en op zondag de gehele dag.
5. Het oppervlaktewater op enigerlei wijze te (doen) verontreinigen.
6. Huishoudelijk en/of chemisch afval anders dan op de daartoe bestemde plaatsen te (doen) deponeren.
7. Brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen op te (doen) slaan of te (doen) gebruiken op zodanige wijze, dat gevaar voor de omgeving ontstaat.
8. Zaken op te (doen) slaan op de kade/steigers of op het werfterrein anders dan na toestemming van de museumwerf.
9. Een auto op het werfterrein te (doen) parkeren anders dan voor het laden of lossen van zaken (max. half uur).
10. Drinkwater te (doen) gebruiken voor het schoonmaken van een schip of een auto.
11. Fietsen te plaatsen op de steigers, behalve op de daarvoor aangewezen plaatsen.

27. De werfbaas is gemachtigd, om toe te zien op de naleving van dit reglement en om waar nodig aanwijzingen te geven, die onverwijld door de ligger dienen te worden nagekomen.

Vreeswijk, 29 november 2004.

Harry Peeters.